Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je poskytovaná rodinám, které doporučí příslušné Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jedná se o službu, která podporuje rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou souborem specifických činností směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti rodiny s dětmi, u níž je její vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.  Služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny.

 

Poskytované služby:

 • Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 

Cíle služby:

 • Působit preventivně
 • Přímá pomoc v krizi, včasné zachycení problému
 • Snazší navázání potřebných vztahů s uživatelem v jejich přirozeném prostředí
 • Orientace v lokalitě, znalost sociálních vazeb širší rodiny
 • Vedení a motivace rodiny k odpovědnosti za svůj vlastní život
 • Posilovat schopnosti klientů řešit obtížné životní situace vlastními silami a posilovat jejich sebevědomí

 

Principy poskytované služby:

 • Respektování práv, potřeb, zájmů, názorů a rozhodnutí klienta
 • Kompetence – podpora seberealizace, nezávislosti a sociální dovednosti klienta
 • Profesionalita – odbornost pracovníků je základem kvality poskytované služby a podpory, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními a týmová spolupráce
 • Individuální přístup – uživatel vždy spolurozhoduje o průběhu služby, služba je poskytovaná dle individuálních potřeb klienta
 • Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby – tzv. klient dostal všechny potřebné informace o službě a vědomě souhlasí s využíváním služby. S klientem je vždy sestavený individuální plán. Uživatel vždy rozhoduje o sestavení plánu, jeho průběhu a ukončení služby. Klient může dát stížnost na kvalitu a způsob poskytované služby.

 

 

Kapacita služby:

 • Terénní – 10 rodin v jejich přirozeném prostředí
 • Ambulantní – 20 klientů poskytuje se v prostorách SOPRE CR – Tovární 1114, Chrudim

Tato služba je určena:

 • Rodinám s dítětem/ dětmi
 • Osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách
 • Etnickým menšinám

 

 

Provozní doba ambulance:

 • Pondělí:  9:00 – 17:00
 • Úterý:      9:00 – 13:00
 • Středa:    9:00 – 17:00
 • Čtvrtek:  9:00 – 13:00
 • Pátek:      9:00 – 12:00

 

Služba je poskytovaná zdarma.     

 

Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Veřejný závazek

 

Naše služby jsou služby veřejné, financovány zveřejných zdrojů a cílové skupině trvale dostupné.

Financování služby

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI III

projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0015589

Období realizace projektu

Zahájení realizace projektu: 01.07.2019

Ukončení realizace projektu:30.06.2022

Popis projektu

Projekt má za cíl zajistit či zvýšit dostupnost vybraných sociálních služeb prevence pro osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené, a to na území Pardubického kraje. Prostřednictvím sociálních služeb azylové domy pro muže, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi napomáhat jejim klientům překonávat nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce. Realizací projektu minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci a podporovat jejich začlenění do běžné společnosti a v konečném důsledku minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů ve společnosti.

Sdílejte s ostatními